Słowniczek pojęć:

Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży zdjęć, materiałów video oraz dostępu do relacji na żywo wydarzeń prowadzonych przez Pineapple Media za pośrednictwem strony internetowej.

Marka - Pineapple Media

Firma - Pineapple Grzegorz Bandura , ul. Sienna 22 , 25-725 Kielce

Dane rejestrowe - NIP 9592028585, REGON 384774505,

Strona internetowa - strona internetowa www.pineapplemedia.pl

Produkty - produkty przedstawione w ofercie klubu dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej, w tym: dostęp do relacji na żywo, zdjęcia, materiały video.

Kupujący - osoba , która dokonała zakupu on-line.


 1. Sprzedaż produktów prowadzi Firma, pod marką Pineapple Media.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu produktów:
  • Zarejestrowania się na stronie internetowej www.pineapplemedia.pl poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, pesel, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania,
  • złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
  • uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu Przelewy24.
  • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24.
 3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu produktów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulaminy. Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją jego treści.
 4. Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy24.
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika , jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 7. Ceny Karnetów zawierają podatek VAT.
 8. Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Przelewy24.
 9. Warunkiem przesłania produktu do Klienta jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty Przelewy24). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.
 10. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy zobowiązuje się do założenia konta użytkownika na stronie www.pineapplemedia.pl. Po zaewidencjonowaniu wpłaty zostanie wysłany produkt wybrany przez Kupującego.
 11. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt w trakcie zakupu przed dokonaniem płatności. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@pineapplemedia.pl podając dane do faktury VAT, lub zgłosić osobiście na stanowisku sprzedażowym. Faktura zostanie przygotowana i wysłana drogą elektroniczną.
 12. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie produkty w cenach podanych na stronie internetowej Marki. Wszelkie rabaty podsumowywane są w trakcie dokonywania zamówienia.
 13. Firma zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 14. Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamó
 15. Produkty nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.
 16. Wszelkie reklamacje należy kierować do Firmy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@pineapplemedia.pl.
 17. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
 18. dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu karnetu,
 19. datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
 20. opis przedmiotu reklamacji.
 1. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 2. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.
 3. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Klub danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Produktów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Klub.
 4. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 5. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania poprzez kontakt poprzez adres e-mail: biuro@pineapplemedia.pl.
 6. Firma świadczy usługi sprzedaży Produktów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 7. O planowanej zmianie Regulaminu Firma poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.pineapplemedia.pl w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
 8. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.pineapplemedia.pl. Marka zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.
 9. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej Marki.